HÓA CHẤT ALADDIN - TRUNG QUỐC

Cyclohexene ,Cyclohexen  , C6H10 , ALADDIN

Cyclohexene ,Cyclohexen , C6H10 , ALADDIN

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Decanoic acid , Axit capric , Axit dicanoic , C10H20O2 , ALADDIN

Decanoic acid , Axit capric , Axit dicanoic , C10H20O2 , ALADDIN

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
n-Octanoic acid , Axit octanoic , C8H16O2 , ALADDIN

n-Octanoic acid , Axit octanoic , C8H16O2 , ALADDIN

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Acetyl chloride , Acetyl clorua , C2H3ClO , ALADDIN

Acetyl chloride , Acetyl clorua , C2H3ClO , ALADDIN

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Quinoline , C9H7N , ALADDIN

Quinoline , C9H7N , ALADDIN

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
n-Butyl bromide , C4H9Br , ALADDIN

n-Butyl bromide , C4H9Br , ALADDIN

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Tellurium dioxide , TeO2 , Aladdin

Tellurium dioxide , TeO2 , Aladdin

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Phosphorus pentoxide , Photpho pentoxit , P2O5 , Aladdin

Phosphorus pentoxide , Photpho pentoxit , P2O5 , Aladdin

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
1-Hexanol , C6H14O , ALADDIN

1-Hexanol , C6H14O , ALADDIN

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
2,6-dimetylphenol ,C8H10O , Aladdin

2,6-dimetylphenol ,C8H10O , Aladdin

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Sodium chromate tetrahydrate , Na2CrO4.4H2O , Aladdin

Sodium chromate tetrahydrate , Na2CrO4.4H2O , Aladdin

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Lanthanum nitrate hexahydrate , La(NO3)3 , ALADDIN

Lanthanum nitrate hexahydrate , La(NO3)3 , ALADDIN

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
GLUTATHIONE ( REDUCED ) , C10H17N3O6S , ALADDIN

GLUTATHIONE ( REDUCED ) , C10H17N3O6S , ALADDIN

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Axit L-glutamic , L (+) - Axit glutamic ,  C5H9NO4 , ALADDIN ,

Axit L-glutamic , L (+) - Axit glutamic , C5H9NO4 , ALADDIN ,

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
1-Nitronaphthalene , C10H7NO2 , ALADDIN

1-Nitronaphthalene , C10H7NO2 , ALADDIN

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ