HÓA CHẤT ALADDIN - TRUNG QUỐC

2-aminopyridine , C5H6N2 , ALADDIN

2-aminopyridine , C5H6N2 , ALADDIN

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Catechol , C6H6O2 , ALADDIN

Catechol , C6H6O2 , ALADDIN

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Natri ascorbate , D-Isoascorbic acid Na salt , C6H7NaO6 , ALADDIN

Natri ascorbate , D-Isoascorbic acid Na salt , C6H7NaO6 , ALADDIN

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Calcium Carbide , CaC2 , Đất đèn , Calcium Carbua

Calcium Carbide , CaC2 , Đất đèn , Calcium Carbua

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Sodium tripolyphosphate , Natri tripolyphosphate, Na5P3O10 , ALADDIN ,

Sodium tripolyphosphate , Natri tripolyphosphate, Na5P3O10 , ALADDIN ,

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
NANO3 , Sodium nitrate ,Natri Nitrat  , ALADDIN

NANO3 , Sodium nitrate ,Natri Nitrat , ALADDIN

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
SULFURO ACID , H2SO3 , ALADDIN

SULFURO ACID , H2SO3 , ALADDIN

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Catechol , C6H6O2 , ALADDIN ,120-80-9

Catechol , C6H6O2 , ALADDIN ,120-80-9

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
2-aminopyridine , C5H6N2 , ALADDIN , 504-29-0 ,

2-aminopyridine , C5H6N2 , ALADDIN , 504-29-0 ,

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Dimethylamine solution ,C2H7N , ALADDIN

Dimethylamine solution ,C2H7N , ALADDIN

Model: D110989
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Cyclohexylamine , C6H13N , ALADDIN

Cyclohexylamine , C6H13N , ALADDIN

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Atropine ,C17H23NO3 ,ALADDIN

Atropine ,C17H23NO3 ,ALADDIN

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
2,2'-bipyridyl , 2,2'-bipyridine , C10H8N2 , ALADDIN

2,2'-bipyridyl , 2,2'-bipyridine , C10H8N2 , ALADDIN

Model: D108977
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
L-Arginine , C6H14N4O2 , ALADDIN

L-Arginine , C6H14N4O2 , ALADDIN

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ