HÓA CHẤT SAMCHUN - HÀN QUỐC

Nước cất HPLC, H2O, Water, Samchun , Hàn Quốc

Nước cất HPLC, H2O, Water, Samchun , Hàn Quốc

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Buffer Solution pH 4.00 , Samchun , Hàn Quốc

Buffer Solution pH 4.00 , Samchun , Hàn Quốc

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
AMMONIA SOLUTION 28% , NH3, SAMCHUN , HÀN QUỐC

AMMONIA SOLUTION 28% , NH3, SAMCHUN , HÀN QUỐC

Model: A0628
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Buffer Solution pH 7.00 , Samchun , Korea , Hàn Quốc

Buffer Solution pH 7.00 , Samchun , Korea , Hàn Quốc

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Cao nấm men , Angel , FM 902

Cao nấm men , Angel , FM 902

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Hóa chất Samchun Sulfuric acid solution(N/5) - H2SO4 0.5N

Hóa chất Samchun Sulfuric acid solution(N/5) - H2SO4 0.5N

Model: S1230
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Sodium chloride , NaCl , Duksan , Hàn Quốc

Sodium chloride , NaCl , Duksan , Hàn Quốc

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Dichloromethane, CH2Cl2, Methylene chloride, samchun

Dichloromethane, CH2Cl2, Methylene chloride, samchun

Model: CH2Cl2
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Fe2O3 , Iron oxide , Daejung ,HÀN QUỐC

Fe2O3 , Iron oxide , Daejung ,HÀN QUỐC

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Sodium chloride, NaCl, Daejung, Hàn Quốc , 7647-14-5

Sodium chloride, NaCl, Daejung, Hàn Quốc , 7647-14-5

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Sym-Diphenylcarbazine , 1,5-Diphenylcarbohydrazide , SAMCHUN , HÀN QUỐC

Sym-Diphenylcarbazine , 1,5-Diphenylcarbohydrazide , SAMCHUN , HÀN QUỐC

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Bromoform ,CHBr3 , Samchun , Hàn Quốc

Bromoform ,CHBr3 , Samchun , Hàn Quốc

Model: B2756
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Bromophenol blue solution 0.1 % , Samchun , Hàn Quốc

Bromophenol blue solution 0.1 % , Samchun , Hàn Quốc

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Bromothymol blue solution 0,1 % , SAMCHUN , Hàn Quốc

Bromothymol blue solution 0,1 % , SAMCHUN , Hàn Quốc

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Chloroform , CHCl3 , Samchun , Hàn Quốc , 99,5 %

Chloroform , CHCl3 , Samchun , Hàn Quốc , 99,5 %

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ