HÓA CHẤT XILONG - TRUNG QUỐC

Salicylic acid , C7H6O3 , XILONG

Salicylic acid , C7H6O3 , XILONG

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
HYDROQUINONE , C6H6O2 , XILONG

HYDROQUINONE , C6H6O2 , XILONG

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Resorcinol , C6H6O2 , XILONG

Resorcinol , C6H6O2 , XILONG

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
SODIUM SULFITE ANHYDROUS , NATRI SUNFIT , NA2SO3 , XILONG

SODIUM SULFITE ANHYDROUS , NATRI SUNFIT , NA2SO3 , XILONG

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
KNO3 , Kali Nitrat , Potassium nitrate

KNO3 , Kali Nitrat , Potassium nitrate

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
BENEDICT'S , CUSO4 , TRUNG QUỐC

BENEDICT'S , CUSO4 , TRUNG QUỐC

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
TOLUIDINE BLUE , TRUNG QUỐC

TOLUIDINE BLUE , TRUNG QUỐC

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
ORCEIN , TRUNG QUỐC

ORCEIN , TRUNG QUỐC

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Nhôm lá , Aluminum sheet , Al , Trung Quốc , cuộn 250g

Nhôm lá , Aluminum sheet , Al , Trung Quốc , cuộn 250g

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
K2PTCL6, POTASSIUM HEXACHLOROPLATINATE , Trung Quốc

K2PTCL6, POTASSIUM HEXACHLOROPLATINATE , Trung Quốc

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
PDCL2 , PALLADIUM CHLORIDE , TRUNG QUỐC

PDCL2 , PALLADIUM CHLORIDE , TRUNG QUỐC

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ