HÓA CHẤT XILONG - TRUNG QUỐC

Salicylic acid , C7H6O3 , XILONG

Salicylic acid , C7H6O3 , XILONG

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Resorcinol , C6H6O2 , XILONG

Resorcinol , C6H6O2 , XILONG

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
HYDROQUINONE , C6H6O2 , XILONG

HYDROQUINONE , C6H6O2 , XILONG

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
POTASSIUM CHLORATE , KCLO3 , Xilong

POTASSIUM CHLORATE , KCLO3 , Xilong

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
SODIUM SULFITE ANHYDROUS , NATRI SUNFIT , NA2SO3 , XILONG

SODIUM SULFITE ANHYDROUS , NATRI SUNFIT , NA2SO3 , XILONG

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
KNO3 , Kali Nitrat , Potassium nitrate

KNO3 , Kali Nitrat , Potassium nitrate

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
BẠC NITRATE , AGNO3 ,SILVER NITRATE , Trung Quốc

BẠC NITRATE , AGNO3 ,SILVER NITRATE , Trung Quốc

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
BENEDICT'S , CUSO4 , TRUNG QUỐC

BENEDICT'S , CUSO4 , TRUNG QUỐC

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Triboromomethane , Bromoform , CHBr3,  JHD, Son Dau, Sơn Đầu, 75-25-2

Triboromomethane , Bromoform , CHBr3, JHD, Son Dau, Sơn Đầu, 75-25-2

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
CoSO4 , Cobalt Sulfate , Xilong

CoSO4 , Cobalt Sulfate , Xilong

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Methylene blue ,C16H18CIN3S.3H2O , xilong ,Chất chỉ thị -IND

Methylene blue ,C16H18CIN3S.3H2O , xilong ,Chất chỉ thị -IND

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ