HÓA CHẤT XILONG - TRUNG QUỐC

Canxi Nitrat , Calcium Nitrate , Ca(NO3)2 , XILONG , Trung Quốc

Canxi Nitrat , Calcium Nitrate , Ca(NO3)2 , XILONG , Trung Quốc

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Copper(II) sulfate pentahydrate , Đồng Sunfat , CuSO4 , Xilong , Trung Quốc

Copper(II) sulfate pentahydrate , Đồng Sunfat , CuSO4 , Xilong , Trung Quốc

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
NALIDIXIC ACID , C12H12N2O3 , Trung Quốc

NALIDIXIC ACID , C12H12N2O3 , Trung Quốc

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
BARIUM HYDROXIDE , BA(OH)2 , XILONG

BARIUM HYDROXIDE , BA(OH)2 , XILONG

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
HEXAMINE , UNOTROPIN, HEXAMETHYLENE TETRAMINE , HMTA , C6H12N4 , XILONG

HEXAMINE , UNOTROPIN, HEXAMETHYLENE TETRAMINE , HMTA , C6H12N4 , XILONG

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
CD(NO3)2 , CADMIUM NITRATE , CADIMI NITRAT , Trung Quốc

CD(NO3)2 , CADMIUM NITRATE , CADIMI NITRAT , Trung Quốc

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Acetonitrile , CH3CN , Methyl cyanide , Xilong

Acetonitrile , CH3CN , Methyl cyanide , Xilong

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
isopentanol , isoamyl alcohol , SƠN ĐẦU , JHD, 30899-19-5

isopentanol , isoamyl alcohol , SƠN ĐẦU , JHD, 30899-19-5

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Thymol Blue , C27H30O5S , Xilong , 76-61-9

Thymol Blue , C27H30O5S , Xilong , 76-61-9

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Aniline , C6H5NH2 , C6H7N , Sơn Đầu , JHD ,62-53-3

Aniline , C6H5NH2 , C6H7N , Sơn Đầu , JHD ,62-53-3

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
NATRI STANNAT TRIHYDRAT , SODIUM STANNATE TRIHYDRATE , NA2SNO3.3H2O , XILONG

NATRI STANNAT TRIHYDRAT , SODIUM STANNATE TRIHYDRATE , NA2SNO3.3H2O , XILONG

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
MANGANESE (II) CHLORIDE TETRAHYDRATE , MnCl2 , XILONG

MANGANESE (II) CHLORIDE TETRAHYDRATE , MnCl2 , XILONG

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
BARIUM CHROMATE , BACRO4 , BARI CROMAT , JHD , SƠN ĐẦU

BARIUM CHROMATE , BACRO4 , BARI CROMAT , JHD , SƠN ĐẦU

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
MERCURIC IODIDE , HGI2 , THỦY NGÂN I-ỐT , XILONG

MERCURIC IODIDE , HGI2 , THỦY NGÂN I-ỐT , XILONG

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
SbCl3 , Antimony trichloride , xilong ,10025-91-9

SbCl3 , Antimony trichloride , xilong ,10025-91-9

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ