HÓA CHẤT XILONG - TRUNG QUỐC

K3FE(CN)6 , POTASSIUM FERYCYANIDE , XILONG

K3FE(CN)6 , POTASSIUM FERYCYANIDE , XILONG

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
NA2S2O3 , SODIUM THIOSULFATE , SƠN ĐẦU , JHD CHEMICAL , Xilong

NA2S2O3 , SODIUM THIOSULFATE , SƠN ĐẦU , JHD CHEMICAL , Xilong

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
MERCURIC IODIDE , HGI2 , THỦY NGÂN I-ỐT , XILONG

MERCURIC IODIDE , HGI2 , THỦY NGÂN I-ỐT , XILONG

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
SILVER GRANULES , BẠC HẠT , Ag , Trung Quốc

SILVER GRANULES , BẠC HẠT , Ag , Trung Quốc

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
1,5-DIPHENYLCARBAZIDE , JHD CHEMICAL , SƠN ĐẦU

1,5-DIPHENYLCARBAZIDE , JHD CHEMICAL , SƠN ĐẦU

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
 7440-66-6 , ZINC GRANULAR , Kẽm hạt , ZN , JHD CHEMICAL , SƠN ĐẦU

7440-66-6 , ZINC GRANULAR , Kẽm hạt , ZN , JHD CHEMICAL , SƠN ĐẦU

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
BARIUM CHROMATE , BACRO4 , BARI CROMAT , JHD , SƠN ĐẦU

BARIUM CHROMATE , BACRO4 , BARI CROMAT , JHD , SƠN ĐẦU

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
CUBR2 , CUPRIC BROMIDE , COPPER BROMIDE , ĐỒNG BROMUA , Trung Quốc

CUBR2 , CUPRIC BROMIDE , COPPER BROMIDE , ĐỒNG BROMUA , Trung Quốc

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
MANGANESE (II) CHLORIDE TETRAHYDRATE , MnCl2 , XILONG

MANGANESE (II) CHLORIDE TETRAHYDRATE , MnCl2 , XILONG

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
MERCURY NITRATE , HG(NO3)2 , THỦY NGÂN NITRAT , Trung Quốc

MERCURY NITRATE , HG(NO3)2 , THỦY NGÂN NITRAT , Trung Quốc

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Cadmium Chloride , CdCl2 , Cadimi Clorua , Xilong

Cadmium Chloride , CdCl2 , Cadimi Clorua , Xilong

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Aniline , C6H5NH2 , C6H7N , Sơn Đầu , JHD ,62-53-3

Aniline , C6H5NH2 , C6H7N , Sơn Đầu , JHD ,62-53-3

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
NATRI STANNAT TRIHYDRAT , SODIUM STANNATE TRIHYDRATE , NA2SNO3.3H2O , XILONG

NATRI STANNAT TRIHYDRAT , SODIUM STANNATE TRIHYDRATE , NA2SNO3.3H2O , XILONG

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Ammonium Nitrate ,NH4NO3 , Trung Quốc

Ammonium Nitrate ,NH4NO3 , Trung Quốc

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ