HÓA CHẤT XILONG - TRUNG QUỐC

Red Phosphorus

Red Phosphorus

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Thymol Blue , C27H30O5S , Xilong , 76-61-9

Thymol Blue , C27H30O5S , Xilong , 76-61-9

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
NANO3 , Sodium nitrate ,Natri Nitrat ,Xilong , Trung Quốc

NANO3 , Sodium nitrate ,Natri Nitrat ,Xilong , Trung Quốc

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Canxi Nitrat , Calcium Nitrate , Ca(NO3)2 , XILONG , Trung Quốc

Canxi Nitrat , Calcium Nitrate , Ca(NO3)2 , XILONG , Trung Quốc

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Copper(II) sulfate pentahydrate , Đồng Sunfat , CuSO4 , Xilong , Trung Quốc

Copper(II) sulfate pentahydrate , Đồng Sunfat , CuSO4 , Xilong , Trung Quốc

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
BARIUM HYDROXIDE , BA(OH)2 , XILONG

BARIUM HYDROXIDE , BA(OH)2 , XILONG

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
NALIDIXIC ACID , C12H12N2O3 , Trung Quốc

NALIDIXIC ACID , C12H12N2O3 , Trung Quốc

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Ca3(PO4)2 , Calcium phosphate , Canxi phốt phát , JHD , Sơn Đầu

Ca3(PO4)2 , Calcium phosphate , Canxi phốt phát , JHD , Sơn Đầu

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
HEXAMINE , UNOTROPIN, HEXAMETHYLENE TETRAMINE , HMTA , C6H12N4 , XILONG

HEXAMINE , UNOTROPIN, HEXAMETHYLENE TETRAMINE , HMTA , C6H12N4 , XILONG

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
CARBON TETRACHLORIDE, CCL4, JHD CHEMICAL, SƠN ĐẦU

CARBON TETRACHLORIDE, CCL4, JHD CHEMICAL, SƠN ĐẦU

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
CD(NO3)2 , CADMIUM NITRATE , CADIMI NITRAT , Trung Quốc

CD(NO3)2 , CADMIUM NITRATE , CADIMI NITRAT , Trung Quốc

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Acetonitrile , CH3CN , Methyl cyanide , Xilong

Acetonitrile , CH3CN , Methyl cyanide , Xilong

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
isopentanol , isoamyl alcohol , SƠN ĐẦU , JHD, 30899-19-5

isopentanol , isoamyl alcohol , SƠN ĐẦU , JHD, 30899-19-5

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
DEXTRIN , STARCH SOLUBLE , TINH BỘT TAN ,KERMEL , TRUNG QUỐC

DEXTRIN , STARCH SOLUBLE , TINH BỘT TAN ,KERMEL , TRUNG QUỐC

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Focmol , Formaline , Formaldehyde ,HCHO , xilong ,50-00-0

Focmol , Formaline , Formaldehyde ,HCHO , xilong ,50-00-0

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ