HÓA CHẤT XILONG - TRUNG QUỐC

Ca3(PO4)2 , Calcium phosphate , Canxi phốt phát , JHD , Sơn Đầu

Ca3(PO4)2 , Calcium phosphate , Canxi phốt phát , JHD , Sơn Đầu

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Parafin , dầu gia nhiệt , XILONG ,dung môi gia nhiệt

Parafin , dầu gia nhiệt , XILONG ,dung môi gia nhiệt

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Thymolphathalein , C28H30O4 , Trung Quốc ,125-20-2

Thymolphathalein , C28H30O4 , Trung Quốc ,125-20-2

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
N,N-dimethylformamide , C3H7NO , SƠN ĐẦU, JHD CHEMICAL

N,N-dimethylformamide , C3H7NO , SƠN ĐẦU, JHD CHEMICAL

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Methylene blue ,C16H18CIN3S.3H2O , xilong ,Chất chỉ thị -IND

Methylene blue ,C16H18CIN3S.3H2O , xilong ,Chất chỉ thị -IND

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
DEXTRIN , STARCH SOLUBLE , TINH BỘT TAN ,KERMEL , TRUNG QUỐC

DEXTRIN , STARCH SOLUBLE , TINH BỘT TAN ,KERMEL , TRUNG QUỐC

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Focmol , Formaline , Formaldehyde ,HCHO , xilong ,50-00-0

Focmol , Formaline , Formaldehyde ,HCHO , xilong ,50-00-0

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Potassium peroxydisulfate , Kali persulphat , K2S2O8 , XILONG , 7727-21-1

Potassium peroxydisulfate , Kali persulphat , K2S2O8 , XILONG , 7727-21-1

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
CARBON TETRACHLORIDE, CCL4, JHD CHEMICAL, SƠN ĐẦU

CARBON TETRACHLORIDE, CCL4, JHD CHEMICAL, SƠN ĐẦU

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Hydrazine hydrate , 80% , NH2-NH2.H2O , N2H4.H2O ,XILONG

Hydrazine hydrate , 80% , NH2-NH2.H2O , N2H4.H2O ,XILONG

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
STRONTIUM NITRATE , Sr(NO3)2 , XILONG ,10042-76-9

STRONTIUM NITRATE , Sr(NO3)2 , XILONG ,10042-76-9

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
POTASSIUM THIOCYANATE , KSCN , XILONG , 333-20-0

POTASSIUM THIOCYANATE , KSCN , XILONG , 333-20-0

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
N-BUTYL ACETATE , BUTYL AXETAT , XĂNG THƠM ,XILONG

N-BUTYL ACETATE , BUTYL AXETAT , XĂNG THƠM ,XILONG

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Acid chrome blue K , C16H9N2Na3O12S3 , XILONG

Acid chrome blue K , C16H9N2Na3O12S3 , XILONG

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Iodine , I2 , I-ốt , Sơn Đầu, JHD Chemical

Iodine , I2 , I-ốt , Sơn Đầu, JHD Chemical

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ