HÓA CHẤT XILONG - TRUNG QUỐC

ACETIC ACID GLACIAL , CH3COOH , JHD CHEMICAL , SƠN ĐẦU

ACETIC ACID GLACIAL , CH3COOH , JHD CHEMICAL , SƠN ĐẦU

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
2-Butanone , Methyl ethyl ketone , MEK , Xilong , TQ

2-Butanone , Methyl ethyl ketone , MEK , Xilong , TQ

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
THF , Tetrahydrofuran , C4H8O , JHF ,SƠN ĐẦU

THF , Tetrahydrofuran , C4H8O , JHF ,SƠN ĐẦU

Model:
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
SODIUM FORMATE, NATRI FORMAT , HCOONa, Xilong ,141-5 -7

SODIUM FORMATE, NATRI FORMAT , HCOONa, Xilong ,141-5 -7

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Alizarin red, C14H7NaO7S, xilong, 130-22-3

Alizarin red, C14H7NaO7S, xilong, 130-22-3

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Congo red , Công gô đỏ , C32H22N6Na2O6S2 , Trung Quốc

Congo red , Công gô đỏ , C32H22N6Na2O6S2 , Trung Quốc

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Dextrin, xilong, 9004-53-9 Dextrin CAS 9004-53-9 (C6H10O5)n Lọ 500g

Dextrin, xilong, 9004-53-9 Dextrin CAS 9004-53-9 (C6H10O5)n Lọ 500g

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
 Glycerol, Glycerine, C3H8O3, Xilong

Glycerol, Glycerine, C3H8O3, Xilong

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Bi(NO3)3, Bismuth nitrate, Xilong, 10035-06-0

Bi(NO3)3, Bismuth nitrate, Xilong, 10035-06-0

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
 Natri dithionite, Sodium dithionite,Tẩy đường, Na2S2O4, xilong

Natri dithionite, Sodium dithionite,Tẩy đường, Na2S2O4, xilong

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
ACETIC ACID GLACIAL , CH3COOH , Trung Quốc

ACETIC ACID GLACIAL , CH3COOH , Trung Quốc

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Silver Sulfate , BẠC SUNPHAT , AG2SO4 , XILONG

Silver Sulfate , BẠC SUNPHAT , AG2SO4 , XILONG

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Eriochrome blue black R , C21H13N2NaO7S , Calcol , Trung Quốc

Eriochrome blue black R , C21H13N2NaO7S , Calcol , Trung Quốc

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Calcium acetate , Canxi axetat , C4H6CaO4 , Xilong

Calcium acetate , Canxi axetat , C4H6CaO4 , Xilong

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Sodium thiocyanate , NaSCN , Xilong

Sodium thiocyanate , NaSCN , Xilong

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ