HÓA CHẤT SAMCHUN - HÀN QUỐC

Acetone , Samchun , Hàn Quốc

Acetone , Samchun , Hàn Quốc

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Buffer Solution pH 4.6 , Samchun , Hàn Quốc

Buffer Solution pH 4.6 , Samchun , Hàn Quốc

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Bromophenol blue , Samchun , Hàn Quốc , 25 g

Bromophenol blue , Samchun , Hàn Quốc , 25 g

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Dung dịch chuẩn AgNO3 0.1N  , Silver nitrate solution 0.1N , Samchun

Dung dịch chuẩn AgNO3 0.1N , Silver nitrate solution 0.1N , Samchun

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
ETHANOL , C2H5OH , SAMCHUN , HAN QUOC , 1L

ETHANOL , C2H5OH , SAMCHUN , HAN QUOC , 1L

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
SODIUM CHLORIDE , NaCl , 99,5 % , SAMCHUN ,HÀN QUỐC

SODIUM CHLORIDE , NaCl , 99,5 % , SAMCHUN ,HÀN QUỐC

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
5144-89-8 , 1,10-PHENANTHROLINE MONOHYDRATE , DAEJUNG

5144-89-8 , 1,10-PHENANTHROLINE MONOHYDRATE , DAEJUNG

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Bromothymol blue , SAMCHUN , HÀN QUỐC

Bromothymol blue , SAMCHUN , HÀN QUỐC

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Buffer Solution , pH 9 , Samchun , Korea , Hàn Quốc

Buffer Solution , pH 9 , Samchun , Korea , Hàn Quốc

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
2-Butanone , MEK , Methyl ethyl Ketone , Samchun, hàn quốc , korea

2-Butanone , MEK , Methyl ethyl Ketone , Samchun, hàn quốc , korea

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
2-Propanol , Isopropyl alcohol , Isopropanol , IPA ,Samchun , Korea , Hàn Quốc

2-Propanol , Isopropyl alcohol , Isopropanol , IPA ,Samchun , Korea , Hàn Quốc

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
NaBH4 , Sodium borohydride , Natri borohydride ,Samchun , Han quoc

NaBH4 , Sodium borohydride , Natri borohydride ,Samchun , Han quoc

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Xylene , Samchun , Han Quoc

Xylene , Samchun , Han Quoc

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Sulfuric acid 0.1N , Dung dịch chuẩn H2SO4 0.1N , Samchun , Hàn Quốc

Sulfuric acid 0.1N , Dung dịch chuẩn H2SO4 0.1N , Samchun , Hàn Quốc

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Phosphoric acid , H3PO4 , Samchun , 85%  , HÀN QUỐC

Phosphoric acid , H3PO4 , Samchun , 85% , HÀN QUỐC

Model: 0916675909
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ